CHOOSE YOUR LANGUAGE:

Russian language
 English language Italian language French language German language Spanish language Greek language Farsi language (Persian) Ukrainian language Turkmen language


Biz terjime edýäris

Azerbeýjança
Iñlisçe
Arapça
Ermeniçe
Belorusça
Bolgarça
Wengerçe
Gollandça
Grekçe
Gürjiçe
Dança
Ýahudyça
Islandça
Ispança
Italýança
Gazakça
Katalança
Gyrgyzça
Hytaýça
Koreýçe
Kürtçe
Latyşça
Litvaça
Makedonça
Malaýça
Moldawança
Mongolça
Nemesçe
Norwegçe
Polýakça
Portugalça
Puştunça
Rumynça
Rusça
Serbçe
Slowakça
Slowençe
Tatarça
Türkçe
Türkmençe
Özbekçe
Ukrainçe
Urduça
Parsça
Finçe
Fransuzça
Hindiçe
Horwatça
Çehçe
Şwedçe
Estonça
Ýaponça


TÄZELIKLER


Bahalaryñ pese düşürilmegi.
Esasy ýewropa dillerinden terjime etmekligiñ bahasy arzanladyldy. Praýs sahypalaryna şu ýerde göz gezdirip bilersiñiz.
    HOŞ GELDIÑIZ!

"FIRST RUSSIAN translations" terjimeler wekilligi dünýäniň dürli dillerinden we dillerine ähli mow-zuklar boýunça kämil terjimeler ( şol sanda, tehniki, medisina we ýuridiki terjimeler, programma üpjünçiliginiň, oýunlaryň we websaýt-laryň terjimeleri) hyzmatlaryny hödürleýär

Siziň hyzmatyňyzda:

Dürli dillere ýazmaça terjimeler
Dilüsti terjimeler (sinhron we yzygiderli)
Internet saýtlary we Internet marketingleri tapmak

Internet ulgamynda dört ýyldaky işiň netijesinde biziň wekilligimizde ýeterlik tejribe we ýörelgeler ýygnandy diýip utanman aýdyp bileris.

ÝARYŞDAŞLYK AGDYKLYGY

1. Biz öz işjeňligimizde CAT Tools (TM) Trados, Wordfast, DejaVu, SDLX we beýleki ulgamlary ulanýarys. Edil şu ulgamlar, birnäçe terjimeçiler gatnaşyp, durkuny saklamaly bolan uly taslamalary amala aşyranyňda tapylgysyzdyr. Bu ulgamlar tiz-tiz gaýtalanýan sözleri we söz goşulma-laryny terjime edenimizde müşderiniň serişdelerini tygşytlamaga bize uly ýardam berýär. Müşderi tiz-tiz gaýtalanýan sözler üçin doly nyrhda töle-mäge borçly däldir.

2. Biziň hyzmatlarymyzdan ulanmak amatly bolar ýaly dünýäniň dürli künjeklerinde biz öz wekilliklerimizi döretdik. Wekillikleriň doly sanawy bilen "gatnaşyklar" sahypasynda tanşyp bilersiňiz. Siz nirede bolsaňyzda: Moskwadamy ýa-da Nýu-Ýorkdamy - dünýäniň islendik ýerinde Siz Biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Biziň wekilligimiziň müşderileri öz iş orunlarynda oturan ýerlerinden çykmen tabşyryklary resmileşdirip we taýyn terjimeleri alyp bilerler.

3. Hiliniñ ýokary derejede bolmagy üçin, taýyn terjimäni okap düzetmegi we redaktirlemegi şol dilde gürleýän adama tabşyryp bilersiñiz. Bu hyzmatyñ bahasy başga tekliplere seredeniñde amatlydyr.

4. Biz dünýäniň dürli künjeklerindäki öz wekilliklerimizi sabyrlylyk we üns berip ýygnaýarys. Wekillikde hünärmenleriñ 2000-den gowragy, esasanam öz dilinde gürleýän wekillerimiz bar. Her bir töleg we mowzuk üçin edil Siziñ tabşyrygyñyzy ýerine ýetirip biljek zerur bolan terjimeçini ýa-da topary tapýarys.

Terjimeçi hünärmenlerimiziñ derejeleriniñ belentligi, hyzmatlarymyzyñ möç-beriniñ giñligi, tabşyryklary dessine ýerine ýetirmegimiz, ulanmagyñ amatlylygy we başgada birnäçe ýeñillikler biziñ wekilligimize Internetdäki terjimeler bazarynda aýratyn äheñ berýär. Siziñ edil häzir terjime etmäge mätäç bolmazlygyñyz hem mümkin, ýöne onuñ Size zerurlygy döremegi mümkin, şonuñ üçin "Saýlamalar" diýen bölümiñizde biziñ wekilligimiziñ adyny bellemegiñizi teklip edýäris.

"FIRST RUSSIAN translations" terjimeler wekilligi Siziñ ynamdar hyzmat- daşyñyzdyr!